ثیبسیسی

شخصی از زادگاه خود به تهران مهاجرت کرده و زندگی میکند و هر از گاهی جهت مسافرت و صله رحم به زادگاه خود که در آنجا منزل هم دارند میرود اما در مجموع یکسال کمتر از ۳ تا ۴ ماه اقامت در آنجا دارد ، در طول این سالها که حدود ۳۰ سال است نمازها را در زادگاهش کامل میخوانده ، آیا نمازها کامل بوده یا شکسته؟ اگر باید شکسته میخوانده حکم آنها چیست؟ آیا باید تمام نمازها را قضا کند؟ یا چون آگاه نبوده از این به بعد را باید شکسته بخواند؟

شسیشسی

آیا  یادگیری ساز موسیقی ( سنتور)  از لحظ شرع و احکام ایرادی دارد ?
(مدرس و هنر جو هردو  خانم باشند  )

سییب

اگر در جماعت تکبیره الاحرام را بگوید ولی امام سریع از رکوع برخیزد و ماموم به رکوع نرسد تکلیف چیست ؟ آیا باید نماز را بشکند یا به سجده امام برسد؟

سبسی

بیش از یک ساله که محل کار من در شهری با فاصله بیش از 150 کیلومتر از شهر محل زندگیم است و در آن شهر بیتوته میکنم و معمولا آخر هفته ها یا در مواردی هفته دوبار به شهر خودمان میروم . آیا مسافر محسوب می شوم؟

sdsd

مدتی است بعلت آرتروز شدید زانو نمی توانم روی زمین نماز بخوانم قیام دارم ولی در حالت سجده نمی توانم و روی صندلی مینشینم و روی میز سجده میکنم و هفت عضوم روی زمین نیست .آیا نمازم درست است ؟ اگر نه چکار کنم ؟

بلیقلبیبلیبلبی

اگر کسی در رکعت دوم به امام جماعت اقتدا کند و در رکعت سوم امام که رکعت دوم مأموم است مشغول خواندن سوره حمد شود ولی هنوز حمد تمام نشده است امام جماعت به رکوع برود تکلیف مأموم چیست ؟ آیا باید حمد را تمام کند درحالیکه از رکوع همراه با امام جا می ماند یا باید حمد را تا همانجا رها کند و به رکوع برود؟

1 2 3 4