xfgdrt45354345

خواهر شوهر من از چند نفر قرض کرده است و بدون رضایت آنها با پول قرض رفته ملکي خریداري كرده است. از قضا یکی از انها شوهر من و یکی از همسایه هاست. همسر برای اینکه همسایه هر روز نیاد خونه ما بدون اینکه ماخبردار بشیم برده قرض رو داده. من راضی نیستم چون ما را در مذیقه گذاشته. آیا این حق را دارم كه به او بگويم من رضايت ندارم  یا زن هیچ اختیاری در مال همسر ندارد؟

اگر از مال همسرتان هست، همينطور كه او در مال شخصي شما حقي ندارد، شما هم در مال او حقي نداريد، الا نفقه اي كه بايد به شما پرداخت كند

بر اساس فتوای: آیت الله سیستانی