یبلٍق345345

تخمه شکستن در روزهای شهادت و گناه حرام است یا خیر؟

اشکالی ندارد اما اگر در عرف محل این کار را نشانه شادی می دانند، بهتر است از این کار پرهیز شود.

بر اساس فتوای: آیت الله مکارم شیرازی