یظبلظیبلشث45345345

من پیشونی ام جراحی شده تکلیف وضو گرفتن چگونه است؟ آیا پیشونی باید حتما به مهر بچسبه یا از روی پارچه قبوله؟

باید وضو جبیره گرفته شود و در سجده هم هر مقدار که ممکن است انجام دهد کفایت میکند.

بر اساس فتوای: آیت الله مکارم شیرازی