سِبلِّل45345345

آیا میشه غسل رو به جای وضو هم انجام داد مثلا در مواردی که غسل واجبه مثل جنابت ، یا حیض .... آیا میشه دیگه وضو نگرفت و با همون غسل نیت وضو هم کرد؟

بعد از غسل جنابت نیاز به وضو نیست ولی بعد غسل های دیگر بهتر است برای نماز وضو گرفته شود.

بر اساس فتوای: آیت الله مکارم شیرازی