یبریشلض34535345

من تو فضای مجازی زیاد سرو کار دارم و با جنس مخالف حرف میزنم تکلیف من چیه؟
م

اگر در صحبت كردن و يا چت كردن کلماتی که ردّ وبدل می شود مهیج باشد یا احتمال وقوع در حرام باشد جایز نیست .

بر اساس فتوای: آیت الله سیستانی