خوردن الکل

پرسش: آیا خوردن الکل حرام است؟ حتی اگر مصرف دارویی نداشته باشد ولی انسان مست نشود؟

پاسخ: حرام است، اگر نوشیدن مقدار زیاد آن موجب مستی بشود خوردن اندک آن هم حرام است..

بر اساس فتوای: آیت الله سیستانی

برچسب ها: الکل, خوردن الکل