غسل و کاشت ناخن

در کاشت ناخن، درصورت اضطرار و شرایطی که نمیتوان مانع را برداشت چگونه باید غسل جبیره گرفت؟

در صورتي که به هر جهتي ناخن کاشته شده، اگر برداشتنش مشقت دارد، بايد موقع غسل آن ها را به نيت جبيره اي انجام داد؛ يعني روي ناخن کاشته شده دست تر کشيده شود و بعد از غسل، بنا بر احتياط، تيمم هم انجام شود.

بر اساس فتوای: مقام معظم رهبری

برچسب ها: غسل, جبیره, کاشت ناخن , مانع, اضطرار