فقدان مهر در نماز

اگه موقع نماز خواندن بچه کوچک مهر رو برداره موقع سجده باید چکارکرد؟

هر گاه در اثناءِ نماز چیزی را که سجده بر آن صحیح است از دست بدهد مثلًا بچّه ای آن را بر دارد، چنانچه وقت نماز باقی است، نماز را تمام کرده و بنا بر احتیاط دوباره می خواند و اگر وقت تنگ است قضا ندارد.

بر اساس فتوای: آیت الله مکارم شیرازی

برچسب ها: نماز , سجده , مهر , وقت , بچه