اذن ولی

عقد موقت بدون اذن ولی

پرسش: عقد موقت بدون اذن ولی چه حکمی دارد؟ ایا اذن ولی ضروریست؟