صیغه

فراموشی در نذر

نمیدونم روز خاصی رو نذر کردم یا نه ، توی ذهنم بوده ، ولی نمیدونم خواستم نذر کنم یا نه، حکمش چیه؟