نذر

خیرات میت

ایا میتوان خیراتی را که میخواهیم برای عزیزانمان انجام دهیم پولش را در یک نذری سهیم شویم تا ثوابش به ان مرده برسد؟

طریقه نذر کردن

پرسش: لطفا طریقه ی نذر کردن و شیوه ی آن را بیان فرمائید، در صورتی که کسی نذری بدون صیغه ی نذر انجام داده باشد به این صورت که گفته باشد در ماه  محرم برای عزاداران حلیم تهیه می کنم ، چند سال هم انجام داده باشد آیا ادامه ی ادای نذر واجب است؟ و در نذر کردن آیا زمان انجام نذر مهم است یا می توان در وقت دیگری انجام داد؟

فراموشی در نذر

نمیدونم روز خاصی رو نذر کردم یا نه ، توی ذهنم بوده ، ولی نمیدونم خواستم نذر کنم یا نه، حکمش چیه؟