فطریه

زمان ادای زکات فطره

آیا پرداخت فطریه زمان داره،یا طی بعد از گذشت چند ماه هم میشه پرداخت کرد؟

فطریه مهمان

پرسش: فطریه مهمانی که فقط شب عید فطر مهمان شده است، به عهده کیست؟