نان خور

فطریه مهمان

پرسش: فطریه مهمانی که فقط شب عید فطر مهمان شده است، به عهده کیست؟