نامحرم

پوشش در مقابل نا محرم

آیا پوشاندن پا تا مچ برای خانم ها در مقابل نامحرم واجب است ، یعنی کف پا و روی انگشتان پا تا مچ؟

چت با نامحرم

پرسش: چت کردن با جنس مخالف و رد و بدل کردن صحبت های معمولی چه حکمی دارد؟

روابط بین دانشجویان

احکام و روابط در حوزه دانشگاه با جنس مخالف در چه حد است؟ آیا خنده و شوخی با آنها مشکل دارد؟

نامادری محرم است؟

آِیا همسر پدر برای پسر مرد محرم میشه؟