جنس مخالف

چت با نامحرم

پرسش: چت کردن با جنس مخالف و رد و بدل کردن صحبت های معمولی چه حکمی دارد؟

روابط بین دانشجویان

احکام و روابط در حوزه دانشگاه با جنس مخالف در چه حد است؟ آیا خنده و شوخی با آنها مشکل دارد؟