گناه

چت با نامحرم

پرسش: چت کردن با جنس مخالف و رد و بدل کردن صحبت های معمولی چه حکمی دارد؟

شرکت در عروسی

من بسیار مذهبی هستم .و به هیچ عنوان موسیقی گوش نمیدم .اگر مجبور باشم در مراسم عروسی برخلاف میلم شرکت داشته باشم با توجه به اینکه موسیقی پخش میشه آیا گناهی مرتکب شدم ،؟؟من در مراسم در یک گوشه میشینم و بزور تحمل میکنم .حکم چیه ؟؟آیا این موسیقی که به گوشم میرسه باز حرامه ؟

عمل نکردن به عهد

من با یک شهیدی که باهاش ارتباط معنوی برقرار کرده بودم عهد کردم اگر مشکلم حل بشه تمام نماز هامو اول وقت میخونم ولی موفق نشدم انجام بدم نمیدونم گناهی مرتکب شدم و کفاره گردنم هست؟