گناه

چت با نامحرم

پرسش: چت کردن با جنس مخالف و رد و بدل کردن صحبت های معمولی چه حکمی دارد؟

شرکت در عروسی

من بسیار مذهبی هستم .و به هیچ عنوان موسیقی گوش نمیدم .اگر مجبور باشم در مراسم عروسی برخلاف میلم شرکت داشته باشم با توجه به اینکه موسیقی پخش میشه آیا گناهی مرتکب شدم ،؟؟من در مراسم در یک گوشه میشینم و بزور تحمل میکنم .حکم چیه ؟؟آیا این موسیقی که به گوشم میرسه باز حرامه ؟