طلاق

رجوع در طلاق

خانمی از همسرش طلاق توافقی گرفته و در دادگاه اظهار نموده یاءسه است و در حکم طلاق قید شده باءن یاءسه در حالی که خانم 49 سال دارد و عادت ماهانه میشود و شوهرش نیز از معنی باءن اطلاع نداشته و فکر میکرده میتواند رجوع کند.
اولا آیا اصل طلاق با این شرایط صحیح است یا خیر؟
ثانیا آیا شوهر میتواند رجوع کند یا نه؟
ثالثا عده دارد یا نه و در زمان عده آیا به هم محرم هستند یا نه؟
رابعا آیا میتواند در زمان عده اورا مجددا عقد یا صیغه نماید یا خیر؟

هدیه زمان عقد

دختر و پسری با هم ازدواج می کنند بعد از مدت ۵ سال هنوز هم دختر خانم باکره مانده با توجه به اینکه هیچ کدام مشکل جسمی نداشتند و فقط ترس و... بر این رابطه غلبه میکرده ، دختر خانم تصمیم بر جدایی میگیرد و مهرش را می بخشد و هر چه هدیه و... برایش اورده بودند طبق گفته خانواده داماد پس میدهد فقط یک سرویس طلا را با خود می برد قیمت سرویس ان زمان ۱۳۰۰۰۰۰ بوده است . مادر عروس ۲۰۰۰۰۰۰ تومان دست داماد امانت داشته داماد این پول را بر نمی گرداند و از طرفی خانواده داماد تقاضای سرویس داده شده به عروس را کردند و عروس هم این سرویس را پس نمی دهد ، حالا با گذشت زمان حکم این سرویس که دست عروس است و جدا شده و پس نداده چیست ؟ و حکم ان پولی که دست داماد بوده و پس نداده چیست ؟