آب

شستن چپ و راست بدن

در غسل ترتیبی زمانی که سروگردن را شستیم باید از زیر دوش بیرون بیاییم و بعد دوباره به زیر دوش برویم برای شستن سمت راست بدن و بعد دوباره بیرون بیاییم از زیر دوش و بعد دوباره به زیر دوش برویم برای سمت چپ بدن یا اگر از زیر دوش هم بیرون نیاییم و به یکباره تمام مراحل غسل را زیر دوش انجام دهیم غسل ما درست است؟

مانع در موی دست

آیا در وضو بایستی آب به موهای دست یا انگشتان هم باید برسد ؟ مثلا اگر مانعی باشد که فقط موهای دست و انگشتان را مانع میشود، میتوان با آن وضو گرفت؟

وضو با آب گرم

آیا گرفتن وضو با آب گرم باطل میباشد؟