موسسه

امور عام المنفعه

آیا وجوهات خمس را میشود صرف امور عام المنفعه مانند ساخت پل، راه، و مانند اینها نمود و یا آنرا در اختیار موسسات خیریه قرار دهد یا خیر؟