جبیره

غسل با پای در گچ

غسل با پای در گچ

پرسش: من پام از زانو به پایین توی گچه چطور غسل واجب انجام بدم؟ پاسخ: اگر امکان غسل جبیره ای دارد حالا به هر طریقی باید غسل جبیره بگیرد اگر امکان ندارد یعنی ضرر دارد، تیمم بدل از غسل کند.

غسل با پای در گچ

غسل با پای در گچ

پرسش: من پام از زانو به پایین توی گچه چطور غسل واجب انجام بدم؟ پاسخ: اگر امکان غسل جبیره ای دارد حالا به هر طریقی باید غسل جبیره بگیرد اگر امکان ندارد یعنی ضرر دارد، تیمم بدل از غسل کند.

غسل و کاشت ناخن

در کاشت ناخن، درصورت اضطرار و شرایطی که نمیتوان مانع را برداشت چگونه باید غسل جبیره گرفت؟