جبیره

غسل با پای در گچ

پرسش: من پام از زانو به پایین توی گچه چطور غسل واجب انجام بدم؟

غسل و کاشت ناخن

در کاشت ناخن، درصورت اضطرار و شرایطی که نمیتوان مانع را برداشت چگونه باید غسل جبیره گرفت؟