موانع غسل

باقی ماندن آرایش بعد از غسل

 باقی ماندن آرایش بعد از غسل

پرسش: اگه بعد از غسل جنابت یا حیض متوجه شویم مقداری از آرایش روی چشم باقی مانده باشه آیا اون غسل باطله و حکم نماز یا روزه ما در آنصورت چیست؟

کاشت ناخن

پرسش: آیا کاشت ناخن اشکال دارد؟

کثیفی زیر ناخن در غسل

پرسش: اگه زیر ناخن مون کمی کثیف باشه غسل مون اشکال داره؟